Dobrovolníctvo

Potenciál a výzvy dobrovoľníctva v meste Banská Bystrica

tvrtok, 09.07.2020

Všeobecným cieľom Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 je podnietiť a podporiť, najmä prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov, IMG_0586úsilie Spoločenstva, členských štátov, miestnych a regionálnych orgánov o vytvorenie podmienok pre občiansku spoločnosť, ktoré sú priaznivé pre dobrovoľníctvo a o väčšie zviditeľnenie dobrovoľníckych činností.

V súlade s týmto cieľom sme sa Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s mestom Banská Bystrica, Katedrou sociálnej práce PF UMB a Regionálnym európskym informačným centrom rozhodli zrealizovať aj diskusiu za okrúhlym stolom na tému „Potenciál a výzvy dobrovoľníctva v meste Banská Bystrica“ . Diskusia sa konala dňa 31.5.2011 v budove Radnice na námestí SNP v Banskej Bystrici . Jej cieľom bolo na základe vzájomnej výmeny skúseností jednotlivých účastníkov a účastníčok zhodnotiť silné a slabé stránky dobrovoľníctva v našom meste, načrtnúť možné ohrozenia či riziká a spoločne diskutovať o možnostiach jeho ďalšieho rozvoja.

Na diskusiu prijalo pozvanie 25 účastníkov a účastníčok, medzi ktorými boli zástupcovia a zástupkyne organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, zástupcovia akademickej pôdy, poslanci a poslankyňa mestského zastupiteľstva ako aj aktívni dobrovoľníci a dobrovoľníčky.

Účastníci a účastníčky identifikovali ako silné stránky dobrovoľníctva v meste Banská Bystrica nasledovné faktory:

- Existencia Centra dobrovoľníctva

- Existencia Univerzity Mateja Bela – veľký potenciál študentov v rôznych odboroch

- Existencia Komunitnej nadácie Zdravé mesto – finčnaná podpora neformálnych skupín

- Silný tretí sektor, v rámci ktorého funguje množstvo rôznorodých organizácií

- Existencia Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Banská Bystrica, ktorého súčasťou je aj dobrovoľníctvo

- Mesto Banská Bystrica podporuje dobrovoľnícke aktivity

- Existencia oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok – Srdce na dlani

- Vysoká účasť na Dni dobrovoľníctva v minulých rokoch

- Fungujúce dobrovoľnícke programy v organizáciách

- Skúsenosti s dobrovoľníctvom

- Existencia vzdelávania v oblasti manažmentu dobrovoľníctva

IMG_0582Slabé stránky, riziká a ohrozenia rozvoja dobrovoľníctva v meste Banská Bystrica spočívajú podľa účastníkov a účastníčok najmä v týchto skutočnostiach:

- Chýbajúca výchova k dobrovoľníctvu v rodinách vo forme vzorov správania

- Prevládajúci individualizmus, materializmus a degradácia duchovných hodnôt

- Chýbajúca legislatívna úprava dobrovoľníctva a jeho rôznych foriem

- Neuznávanie dobrovoľníckej práce a jej ekonomických prínosov, nedostatočný status dobrovoľníctva v spoločnosti

- Slabá medializácia pozitívnych príkladov dobrovoľníctva

- Slabý manažment a marketing organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Chýbajú koordinátori dobrovoľníckych programov v organizáciách

- Nedostatok financií na propagáciu dobrovoľníctva a jeho podporu

- Iné problémy potenciálnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

- Nedostatok času

- Nezáujem úradov

- Tlak lobistov proti dobrovoľníctvu

- Nízky záujem masmédií o tému dobrovoľníctva

- Nedostatok informácií o dobrovoľníctve

- Chýbajúca metodika spolupráce

- Nedostatok financií na dobrovoľníctvo

- Nedostatok možností stretávať sa – chýbajúce priestory

Príležitosti pre rozvoj dobrovoľníctva v meste Banská Bystrica je možné vnímať v:

- Prezentácií pozitívnych príkladov dobrovoľníckych programov a dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

- Prezentácii prínosov z dobrovoľníctva pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky (napr. získanie zamestnania, nové kontakty...)

- Väčšej výchove k dobrovoľníctvu na základných a stredných školách

- Väčšej osvete o dobrovoľníctve a dobrovoľníckych príležitostiach – napríklad prostredníctvom Radničných novín mesta

- Väčšom komunitnom rozvoji

- Vzdelávaní o tom, ako pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami

- Vyčíslení ekonomickej hodnoty dobrovoľníctva

- Študentoch stredných škôl, UMB, ale aj potenciálnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky z iných cieľových skupín (seniorov, nezamestnaných, dobrovoľníkoch zo zahraničia...)

- Spolupráci v rámci praxí študentov stredných škôl a UMB

- Spolupráci s farnosťami a cirkvami

- Systéme podpory projektov zo strany mesta Banská Bystrica, v ktorých bude vyčíslený podiel dobrovoľníckej práce

Uvedená analýza svedčí o tom, že dobrovoľníctvo v meste Banská Bystrica má silné korene, na ktorých je možné stavať a rozvíjať túto oblasť života občianskej spoločnosti. Príležitosti ukazujú, že ciest , ktorými je možné uberať sa je mnoho a je možné načrtnúť z nich také stratégie a možnosti ďalšej spolupráce, ktoré pomôžu v oblasti dobrovoľníctva nielen ku kvantitatívnemu rozvoju ale aj ku kvalitatívnym zmenám.

Autorka: PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica

Garant
  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Koordinátor
  • iuventa
2020
<< jl >>
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
 Udalosti
  • Žiadne udalosti.
 
PARTNERI
  • EURO INFO - Slovensko
  • EUROPSKA KOMISIA - Zastúpenie na Slovensku
  • EURÓPSKY PARLAMENT - Zastúpenie na Slovensku
  • C.A.R.D.O.