Dobrovolníctvo

Ďalšie aktivity

Piatok, 22.10.2021

Internetová stránka
Internetová stránka - vytvorená s cieľom informovať verejnosť o aktivitách ERD 2011 na Slovensku, ktorej súčasťou bude diskusné fórum ako priestor na vyjadrenie sa verejnosti k otázke dobrovoľníctva a základné dokumenty, týkajúce sa dobrovoľníctva na európskej a národnej úrovni.

Kalendár dobrovoľníckych aktivít 2011
Kalendár dobrovoľníckych aktivít 2011 je vytvorený v tlačenej podobe a obsahuje okrem stručnej informácie o ERD 2011 aj názvy dobrovoľníckych organizácií a termíny niektorých dobrovoľníckych aktivít plánovaných v roku 2011. Vybrané aktivity budú zdokumentované formou krátkych filmov a zverejnené v médiách. Na internetovej stránke venovanej ERD 2011 bude k dispozícii virtuálny kalendár, kde sa môžu zapojiť aj ostatní záujemcovi o propagáciu svojich dobrovoľníckych aktivít.

Active Citizens Event (3. Marec – 4. Marec 2011)
V spolupráci s British Council ako hlavného organizátora sa uskutoční v Bratislave veľký event – stretnutie dobrovoľných koordinátorov vzdelávacích aktivít v oblasti aktívnej participácie mládeže na verejnom živote, mládežníckej mobility a interkultúrneho dialógu. Eventu sa zúčastnia dobrovoľní koordinátori vzdelávania zo Slovenska a Maďarska. Témami stretnutia bude dobrovoľníctvo v oblasti interkulturálnej diverzity a Slovensko-maďarského porozumenia. Súčasťou eventu bude výmena skúseností a informácií, workshopy a školenia a plánovanie aktivít a spolupráce medzi slovenskými a maďarskými dobrovoľnými koordinátormi vzdelávania v roku 2011.

Karavána - Deň Európy 2011 - Európske dobrovoľnícke turné (16. máj -20 máj 2011) nadpis
Počas Európskeho týždňa mládeže v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu, Zastúpením Európskej komisie v SR, EuroInfo Centrom Úradu vlády SR a Národnou agentúrou Mládež v akcii. Týždňová kampaň Karavana bude realizovaná v 5 regionálnych centrách SR (Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Komárno) formou putovného autobusu. Účelom bude propagovať dobrovoľníctvo v príslušných regiónoch za účasti širokej verejnosti, miestnej a regionálnej samosprávy, miestnych a regionálnych mimovládnych organizácií a súkromných firiem.
Dobrovoľnícke aktivity budú mať charakter verejnoprospešných prác, ich výsledky budú názornou ukážkou toho, akým spôsobom sa dajú riešiť rôzne problémy mesta/regióny a tiež akým spôsobom môžu obyvatelia mesta/regiónu prispieť k zvýšeniu vlastnej kvality života. Tiež bude dôležité, aby si predstavitelia samosprávy uvedomili možnosti, ktoré sa im prostredníctvom organizovaného dobrovoľníctva ponúkajú a dokážu nahradiť aktivity náročné na finančné prostriedky. Verejnosť sa oboznámi s možnosťami zapájania sa do dobrovoľníckych aktivít v mieste ich bydliska. organizácie, ktoré sa zaoberajú dobrovoľníctvom, spropagujú svoje aktivity a získajú nových členov a dobrovoľníkov. Charakter jednotlivých dobrovoľníckych aktivít v danom meste bude predmetom dohody medzi zástupcami samosprávy, IUVENTOU a zástupcami organizácií občianskeho sektora. Pustite si audio upútavku k podujatiu a prečítajte si, ako podujatie dopadlo.

Dni dobrovoľníctva (23. – 24. septembra)
Dni dobrovoľníctva organizované občianskym združením C.A.R.D.O. majú už tradičný charakter. Hlavným cieľom projektu je šíriť osvetu o dobrovoľníctve a zapojiť čo najviac ľudí do dobrovoľníckych aktivít na celom Slovensku.
Čiastkovými cieľmi projektu sú okrem iného vytvorenie možnosti pre médiá a širokú verejnosť spoznať širokú paletu dobrovoľníckych aktivít a organizácií na Slovensku; vytvorenie príležitosti pre potenciálnych dobrovoľníkov (študentov, zamestnaných, nezamestnaných, seniorov) prísť si pozrieť existujúce dobrovoľnícke projekty, do ktorých sa môžu zapojiť aj oni; vytvorenie príležitosti pre dobrovoľnícke organizácie na prezentáciu svojich dobrovoľníckych aktivít a zároveň na získavanie nových dobrovoľníkov; vytvorenie príležitosti pre verejnosť spoznať dobrovoľníctvo, jeho možnosti a takisto prínos, ktorý pre dobrovoľníkov takáto aktívna účasť na občianskom živote môže priniesť; vytvorenie príležitosť pre médiá zobraziť dobrovoľníctvo v celej jeho šírke a pestrosti a vytvorenie príležitosť priameho zapojenia sa do dobrovoľníckych aktivít.

Odborný časopis Sociální práce/Sociálna práca (september 2011)
V septembri 2011 bude vydané špeciálne dvojčíslo odborného časopisu Sociálna práca, ktorý je distribuovaný na Slovensku a v ČR. Časopis je určený odborníkom v oblasti pomáhajúcich profesií, vzdelávania a sociálnej práce.

ERD Tour (14. novembra – 20. novembra 2010)
Sedem dní trvajúca oslava dobrovoľníctva v hlavnom meste SR – Bratislave s podporou Európskej komisie a P.A.U. Education. V priebehu 7 dní sa budú konať na verejne prístupnom priestore o veľkosti 300 – 400 m2 semináre, diskusie, konferencie, workshopy a hry, ktorých cieľom bude priblížiť európske a slovenské dobrovoľníctvo širokej verejnosti, podnietiť rozvoj sieťovania dobrovoľníckych organizácií, prostredníctvom diskusií a seminárov hľadať spôsoby zlepšenia podmienok pre dobrovoľnícke aktivity, zapojiť do celého procesu uznania dobrovoľníctva súkromné firmy, tvorcov politík, predstaviteľov mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov.
Hlavné témy: sociálna starostlivosť a sociálna inklúzia, menšiny zdravie, šport a voľný čas, medzigeneračný dialóg, ľudské práva, životné prostredie, kultúra a umenie, firemné dobrovoľníctvo, legislatíve, deti a mládež.
Organizačnú podporu a technické zabezpečenie poskytne organizácia P.A.U. Education v spolupráci s národným koordinačným orgánom a partnerskými organizáciami.

Tlačové konferencie pred jednotlivými eventmi
Súčasťou informačnej stratégie budú tlačové konferencie alebo správy pred: Karavánou, ERD Tour, Dňami dobrovoľníctva a Záverečným eventom. Cieľom bude upriamiť pozornosť širokej verejnosti na najbližšie plánované podujatie v rámci ERD 2011 a zabezpečenie aktívnej účasti médií počas eventu a informácií o jednotlivých výsledkoch a výstupoch. Na každom z eventov sa zároveň zúčastní zástupca z ambasádorov ERD 2011.

Záverečný event (december 2011)
Vyvrcholením Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 na Slovensku bude záverečný event, ktorý bude mať podobu oceňovania dobrovoľníkov a zhrnutia celoročných aktivít ERD 2011. Podujatie bude zároveň slúžiť na predstavenie výsledkov výskumu a vyzdvihnutia snahy dobrovoľníckych organizácií a jednotlivcov v priebehu celého roka 2011.

Dokument o dobrovoľníctve na Slovensku (december 2011)
Tím dobrovoľníkov – žurnalistov bude počas celého roka zachytávať a mapovať vybrané podujatia z Kalendára dobrovoľníckych aktivít 2011. Zároveň sa zúčastnia na všetkých aktivitách počas Karavány. Zo všetkých aktivít vytvoria spoločný Dokument o dobrovoľníctve na Slovensku, ktorý bude (ako bolo uvedené vyššie) dostupný na web stránke a formou DVD distribuovaný partnerom a organizáciám občianskej spoločnosti.


Zdroj:
IUVENTA
Garant
  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Koordinátor
  • iuventa
2021
<< oktber >>
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 Udalosti
  • Žiadne udalosti.
 
PARTNERI
  • EURO INFO - Slovensko
  • EUROPSKA KOMISIA - Zastúpenie na Slovensku
  • EURÓPSKY PARLAMENT - Zastúpenie na Slovensku
  • C.A.R.D.O.